Služby

Právní služby

Při poskytování právní pomoci respektuji v maximální možné míře individuální potřeby klienta.

Při stálé spolupráci s klienty věnuji velkou pozornost smluvní agendě, která by měla v maximální možné míře předejít případným sporům a poskytnout klientům maximální ochranu jejich práv a zájmů. V případě vzniku sporu se souhlasem klienta preferuji mimosoudní vyřešení sporné věci, to vše za předpokladu, že je to s ohledem na okolnosti dané věci možné. Stejně tak kladu důraz na předcházení možným problémům mých klientů a na efektivitu při poskytování právní pomoci.

Svým klientům poskytuji komplexní právní pomoc zejména v odvětví práva občanského, obchodního (včetně zakládání společností, družstev), pracovního a rodinného. Zajišťuji i obhajobu, případně jinou právní pomoc v trestním či přestupkovém řízení.

Obchodní právo

V rámci obchodního práva poskytuji zejména kompletní služby soukromým podnikatelům a obchodním společnostem. Jedná se zejména o:

 • práva obchodních společností:
  • zakládání obchodních společností
  • změny obchodních společností
  • převody obchodních podílů
  • jmenování a odvolávání statutárních orgánů
  • zvýšení či snížení základního kapitálu
  • zastupování v řízení ve věcech obchodního rejstříku
  • příprava veškeré smluvní dokumentace a listin související se zakládáním a změnou obchodních společností a družstev
 • závazkové právo:
  • vymáhání pohledávek a jiných nároků klientů (závazky z titulu náhrady škody a bezdůvodného obohacení) a zajištění výkonu rozhodnutí (exekuce)
  • příprava a zpracování obchodních smluv, zajištěná pohledávek klientů
  • příprava rámcových smluv a obchodních podmínek klientům
  • právní pomoc při uzavírání smluv a zastupování klienta při obchodních jednáních
  • zastupování klientů před soudy všech stupňů

Občanské právo

V rámci občanského práva poskytuji kompletní služby soukromým všem subjektům zejména v těchto oblastech:

 • věcná práva a právní vztahy k nemovitostem (právo vlastnické, věcná práva k věci cizí – věcné břemeno, zástavní právo, věcné předkupní právo):
  • právní poradenství
  • příprava a sepis smluv, dohod a listin o právních úkonech
  • zastupování klientů před soudy všech stupňů
 • závazková práva (smluvní typy upravené v občanském zákoníku – kupní smlouva, darovací smlouva, smlouva o dílo, nájemní smlouva, smlouva o zprostředkování a atd., náhrada škody a závazky z bezdůvodného obohacení):
  • právní poradenství
  • příprava a sepis smluv, dohod a listin o právních úkonech
  • zastupování klientů před soudy všech stupňů při vymáhání jejich nároků a poskytování ochrany jejich právům a oprávněným zájmům (včetně uplatnění nároků z titulu náhrady škody a bezdůvodného obohacení)
  • právní pomoc při převodech nemovitostí včetně sepsání smluv a dohod a zastupování účastníků v řízení o povolení vkladu věcných práv do katastru nemovitostí
 • dědické právo:
  • právní poradenství

Rodinné právo

V rámci oblasti rodinného práva poskytuji právní služby týkající se těchto oblastí:

 • rozvod manželství:
  • právní poradenství
  • příprava a sepis návrhů na rozvod manželství
  • rozvod manželství dle ustanovení § 24a zákona o rodině včetně přípravy dohody o vypořádání vzájemných majetkových práv, práva a povinnosti společného bydlení a případné vyživovací povinnosti včetně dohody o úpravě poměrů k nezletilým dětem pro dobu po rozvodu vyžadující schválení soudem
 • péče o nezletilé a opatrovnické věci:
  • právní poradenství
  • příprava a sepis dohod o úpravě poměrů nezletilého dítěte pro dobu před a po rozvodu manželství (úprava vyživovací povinnosti, styk s nezletilými) a zastoupení v řízení o návrhu na jejich schválení soudem
  • schválení právních úkonů za nezletilé

Pracovní právo

V rámci pracovního práva poskytuji právní služby zejména v těchto oblastech:

 • pracovněprávní vztahy:
  • právní poradenství
  • příprava smluvních dokumentů – pracovní smlouvy, manažerské smlouvy, dohody o hmotné odpovědnosti atd.
  • vznik, změna a rozvázání pracovního poměru
  • příprava vnitropodnikových předpisů zaměstnavatele – pracovní řády, mzdové předpisy, mzdové výměry atd.
  • smluvní zajištění nároků vyplývajících z pracovněprávních vztahů
  • náhrada škody
 • pracovněprávní spory:
  • právní poradenství
  • právní zastoupení klienta v soudním sporu

Advokátní úschova

Zajištění úschovy finančních prostředků při převodu majetku (movitých věci či nemovitostí), obchodních podílů či práv na účtech úschov.

Účty úschov advokáta vedeny v Kč, EUR